Sandanski1.com

Емил Терзийски е един от четиримата директори, получили наградата Емил Терзийски е един от четиримата директори на училища, получили наградата "Св. Иван Рилски"

24 май: Дарителска акция в помощ на учителката Златка Анастасова. Сандански, Струмяни, Кресна 24 май: Дарителска акция в помощ на учителката Златка Анастасова. Сандански, Струмяни, Кресна

ВИДЕО. Из историята на Сандански. Българо-югославските събори, 70-те години на XX век ВИДЕО. Из историята на Сандански. Българо-югославските събори, 70-те години на XX век

От 30 март започва прием на документи за паркиране в Синя Зона - Сандански От 30 март започна прием на документи за паркиране в Синя Зона - Сандански

29 Mar 2017 :: Sandanski1.com

За повече информация: тел. 0879 847 399 – Иван Попов – ръководител Звено Синя зона

От утре – 30 март, в Община Сандански могат да бъдат подавани документи за издаване на пропуск и абонаменти на пътни превозни средства в зоните на платено паркиране на територията на Община Сандански – Синя зона.

Условия за издаване на преференциален пропуск за живущи на територията на й са следните:


А. Режим на преференциално платено паркиране се извършва на основание издаден такъв пропуск. Право на такъв пропуск имат:

- лица на постоянен адрес в жилище, намиращ се в и живее в него,
- наемател на обособен жилищен имот, попадащ в Синя зона,
- собственик (съсобственик, ползвател или лизингополучател на МПС до 3.5 тона, да има валидно свидетелство за управление на МПС и да е собственик) съсобственик, наемател или ползвател от домакинството на собственици или наемател
- ползвател от домакинството на собственици или наематели на обособен жилищен имот, попадащ в зоните за почасово платено паркиране.

Пропуск за преференциално платено паркиране се издава само на едно лице, на един административен адрес. За всеки втори или следващ автомобил се прилагат общите разпоредби.

Необходими документи:

1. Заявление по образец за издаване на пропуск;
2. Лична карта за удостоверяване на постоянен адрес /копие/;
3. Свидетелство за регистрация на МПС – голям или малък талон /копие/;
4. Документ удостоверяващ правното основание за ползване на имота и моторното превозно средство /НОТАРИАЛЕН АКТ, ДОГОВОР ЗА НАЕМ И ДР. – копие/;
5. Декларация по образец, че заявителят живее в обособен жилищен имот, попадащ в зоните за почасово платено паркиране и имотът се използва по предназначението му – като жилище и че няма гараж, гаражна клетка в урегулирания поземлен имот, на който е постоянният им адрес или са собственици на такива в близост и когато са променяли предназначението на такива;
6. Декларация по образец, че заявителят е от домакинството на собственици или наематели на обособен жилищен имот, попадащ в зоните за почасово платено паркиране;
7. Декларация /бележка за платен данък на жилищния имот/ - копие;
8. Други документи:
- удостоверение за сключен граждански брак, когато заявлението се подава от съпруга, който не е посочен в документа по т. 3 и т. 4 /копие/;
- акт за раждане /копие/;
- пълномощно.

Пропуските се издават в двуседмичен срок, след подаване на заявлението и представяне на екземпляр от оригинален платежен документ, че е извършено плащане. Пропускът се издава със срок на валидност дванадесет месеца и се заплаща еднократно в размер на 50 лв.

В зоната могат да се паркират МПС-та с допустима максимална маса до 3,5 т. и автобуси до 12 пътнически места. МПС – та с този вид пропуск могат да бъдат паркирани само в границите на района, за който е издаден пропускът.

Условия за издаване на "Служебен абонамент" – фиксирано паркомясто:

Режимът за платено паркиране "Служебен абонамент - фиксирано паркомясто" се допуска само за собственици, ползватели или наематели на нежилищни имоти.

В зоните за платено почасово/абонаментно паркиране Синя зона могат да се паркират МПС – та до 3.5 т. и автобуси до 12 пътнически места.

Служебният абонамент за фиксирано паркомясто се издава след подаване на заявлението и представяне на екземпляр от оригинален платежен документ, че е извършено плащане.

Необходими документи:

1. Заявление по образец за издаване на пропуск;
2. Лична карта за удостоверяване на постоянен адрес – копие;
3. Копие от актуално състояние от Агенцията по вписванията за Ю.Л.;
4. Копие от договор за наем или копие от нотариалния акт за желания адрес – копие.

Цени:

1. Месечен абонамент – 100 лв.
2. Шестмесечен абонамент – 500 лв.
3. Годишен абонамент – 900 лв.

- Условия за издаване на абонамент за платено паркиране в Синя зона
Всяко физическо или юридическо лице, управляващо собствено МПС, ще има възможност да си закупи абонамент за платено/абонаментно паркиране. Абонаментите се издават след подаване на заявлението и представяне на екземпляр от оригинален платежен документ, че е извършено плащане. В зоните за платено почасово/абонаментно паркиране Синя зона могат да се паркират МПС – та до 3.5 т. и автобуси до 12 пътнически места.

Необходими документи:

1. Заявление по образец за издаване на пропуск.

Цени:

1. Месечен абонамент – 50 лв.
2. Шестмесечен абонамент – 200 лв.
3. Годишен абонамент – 300 лв.

За информация: тел. 0879 847 399 – Иван Попов – ръководител Звено Синя зона

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3