Sandanski1.com

СНИМКИ. Кьофишекът СНИМКИ. Кьофишекът "Да почистим България за един ден"

XXIV колопоход XXIV колопоход "Не! на наркотиците" в Сандански. Снимки

Читалище Читалище "Отец Паисий 1927" - село Левуново, чевства 90-годишен юбилей

Сесия на Общински съвет, Сандански. Дневен ред, 27 април

21 Apr 2017 :: Sandanski1.com

Заседанието започва в 9 часа, Зала на съветника

На основание чл.25, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански,

С В И К В А М

Общински съвет – Сандански на редовно заседание на 27.04.2017 г. /четвъртък/ от 9.00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:


1. Питания.

2. Вх.№ 473/11.04.2017 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сандански за периода м.юли 2016 – м.декември 2016 г.

3. Вх.№ 479/11.04.2017 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на План за развитие на социалните услуги в община Сандански за 2018 г.

4. Вх.№ 334/15.03.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно одобряване на Програма за опазване на околната среда на община Сандански 2016 – 2020 г.

5. Вх.№ 482/12.04.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

6. Вх.№ 466/10.04.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно допълване на списъка на имотите, предвидени за продажба /Приложение № 2 и Приложениеи № 5/ в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сандански през 2017 г.

7. Вх.№ 179/26.02.2016 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Стойчо Милев Атанасов, с.Плоски.

8. Вх.№ 485/12.04.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Атанас Костадинов Мутлешов, с.Хърсово.

9. Вх.№ 340/16.03.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем чрез търг на имот № 000587 в землището на с.Рожен, община Сандански.

10. Вх.№ 475/11.04.2017 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно одобрение на ПУП – ПП за обект „Ел.захранващ кабел HH“ за поземлен имот 001020, м.„Дойкови валти“, землището на с.Струма, община Сандански.

11. Вх.№ 471/11.04.2017 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно изменение на ПУП – ПР в обхват УПИ VI и VII в кв.140 по плана на гр.Сандански.

12. Вх.№ 472/11.04.2017 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно изменение на ПУП – ПР за УПИ I-2916 в кв.23, жк „Изток“ по плана на гр.Сандански.

13. Вх.№ 476/11.04.2017 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно изменение на действащ ПУП – ПР за УПИ IX, кв.13 по плана на с.Поленица, община Сандански.

14. Вх.№ 399/27.03.2017 г. – Писмо от Мария Тунова – Управител на „Общински аптеки“ ЕООД – гр. Сандански, относно приемане на годишния финансов отчет за 2016 г. на „Общински аптеки“ ЕООД – гр. Сандански.

15. Вх.№ 429/31.03.2017 г. – Писмо от д-р Наташа Панайотова – Управител на „Медицински център – 1 Сандански“ ЕООД – гр. Сандански, относно приемане на годишния финансов отчет за 2016 г. на „Медицински център – 1 Сандански“ ЕООД – гр. Сандански.

16. Вх.№ 452/06.04.2017 г. – Писмо от Павел Ерменков –Управител на „Стройкомтранс“ ЕООД – гр.Сандански, относно приемане на годишния финансов отчет за 2016 г. на „Стройкомтранс“ ЕООД – гр.Сандански.

17. Вх.№ 455/06.04.2017 г. – Писмо от инж.Тодор Гикински – управител на „УВЕКС“ ЕООД – гр.Сандански, относно приемане на годишен финансов отчет за 2016 г. на „УВЕКС“ ЕООД – гр.Сандански.

18. Вх.№ 496/13.04.2017 г.– Писмо от д-р Илия Тонев – Управител на Медицински център „Свети Врач – Сандански“ ЕООД – гр.Сандански, относно приемане на годишния финансов отчет за 2016 г. на Медицински център „Свети Врач – Сандански“ ЕООД – гр.Сандански.

19. Вх.№ 497/13.04.2017 г. – Писмо от д-р Илия Тонев – Управител на МБАЛ „Свети Врач“ – ЕООД гр.Сандански, относно приемане на годишния финансов отчет за 2016 г. на МБАЛ „Свети Врач“ – ЕООД гр.Сандански.

20. Вх.№ 498/13.04.2017 г. – Писмо от д-р Илия Тонев – Управител на МБАЛ „Свети Врач“ – ЕООД гр.Сандански, относно приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2016 г. на МБАЛ „Свети Врач“ – ЕООД гр.Сандански.

21. Вх.№ 426/30.03.2017 г. – Писмо от Атанас Стоянов - председателя на НЧ „Отец Паисий - 1919“, гр.Сандански, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2016 г. на НЧ „Отец Паисий - 1919“, гр.Сандански.

22. Вх.№ 425/30.03.2017 г. – Писмо от Маргарита Манолева - председателя на НЧ „Емануил Васкидович – 1886“, гр.Мелник, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2016 г. на НЧ „Емануил Васкидович – 1886“, гр.Мелник, община Сандански.

23. Вх.№ 55/19.01.2017 г. – Отчет от председателя на НЧ „Гоце Делчев – 1959“, с.Ново Делчево, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2016 г. на НЧ „Гоце Делчев – 1959“, с.Ново Делчево, община Сандански.

24. Вх.№ 180/14.02.2017 г. – Отчет от Павел Пъхнев – председател на НЧ „Св.Климент Охридски – 1924“, с.Склаве, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2016 г. на НЧ „Св.Климент Охридски – 1924“, с.Склаве, община Сандански.

25. Вх.№ 255/01.03.2017 г. – Отчет от Валентина Ставрева – председател на НЧ „Просвета 55“, с.Джигурово, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2016 г. на НЧ „Просвета 55“, с.Джигурово, община Сандански.

26. Вх.№ 256/01.03.2017 г. – Отчет от Кръстана Николова – председател на НЧ „Яне Сандански“, с.Поленица, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2016 г. на НЧ „Яне Сандански“, с.Поленица, община Сандански.

27. Вх.№ 341/16.03.2017 г. – Писмо от Величка Каталска – председател на НЧ „Никола Вапцаров 2005 “, с.Струма, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2016 г. на НЧ „Никола Вапцаров 2005 “, с.Струма, община Сандански.

28. Вх.№ 342/16.03.2017 г. – Докладна от Светослав Джоров – председател на НЧ „Никола Вапцаров 1946“, с.Лешница, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2016 г. на НЧ „Никола Вапцаров 1946“, с.Лешница, община Сандански.

29. Вх.№ 359/17.03.2017 г. – Писмо от Калина Стаменова – председател на НЧ „д-р Петър Берон 2008“, с.Лебница, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2016 г. на НЧ „д-р Петър Берон 2008“, с.Лебница, община Сандански.

30. Вх.№ 374/21.03.2017 г. – Докладна от председателя на НЧ „Просвета - 1935“, с.Катунци, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2016 г. на НЧ „Просвета - 1935“, с.Катунци, община Сандански.

31. Вх.№ 375/21.03.2017 г. – Писмо от председателя на НЧ „Просвета – 1928“, с. Пирин относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2016 г. на НЧ „Просвета – 1928“, с. Пирин, община Сандански.

32. Вх.№ 427/30.03.2017 г. – Писмо от Силвия Ласкова – председателя на НЧ „Христо Смирненски - 1945“, с.Вълково, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2016 г. на НЧ „Христо Смирненски - 1945“, с.Вълково, община Сандански.

33. Вх.№ 433/31.03.2017 г. – Писмо от Л.Карабашева – председателя на НЧ „Слово 1922“, с.Петрово, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2016 г. на НЧ „Слово 1922“, с.Петрово, община Сандански.

34. Вх.№ 362/17.03.2017 г. – Докладна записка от д-р Васил Попов – общински съветник от ПП„ГЕРБ“, относно проведено отчетно-изборно събрание на ТД “Еделвайс“ – гр.Сандански.

35. Вх.№ 480/12.04.2017 г. – Предложение от Васил Иванов Попов – общински съветник от ПП „ГЕРБ“, относно преименуване на ул.„Станке Димитров“, гр.Сандански.

36. Вх.№ 418/29.03.2017 г. – Молба от Стоян Кунгалов и „ИЗА-2010“ ЕООД относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ с идентификатор 65334.159.666, в м.„Сухо поле“, землището на гр.Сандански.

37. Вх.№ 444/04.04.2017 г. – Заявление от Благой Руйчев относно разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за имот № 004007, в м.„Иловицата“, землището на с.Ново Делчево, община Сандански.

38. Вх.№ 446/04.04.2017 г. – Молба от Звезделина Йовкова относно разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за имот № 065003, в м.„Калята“, землището на с.Лешница, община Сандански.

39. Вх.№ 458/06.04.2017 г. – Молба от Стефка Апостолова, Румен Апостолов и Донка Апостолова относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за поземлени имоти № 007004 и № 007005, в м.„Студената вода“, землището на с.Ново Делчево, община Сандански.

40. Вх.№ 1088/11.11.2016 г. – Заявление от Гроздан Иванов Трайков относно учредяване право на строеж на надстройка в жилищна сграда в ПИ 65334.300.1130 по КККР на гр.Сандански.

41. Вх.№ 1151/05.12.2016 г. – Заявление от Михаил Живков Петров относно учредяване право на строеж на пристройка към жилищна сграда в УПИ XII, кв.23 по плана на с.Поленица, община Сандански.

42. Вх.№ 1064/10.09.2015 г. – Молба от Галина Стойчева Давкова относно изменение на ПУП – ПУР – улична регулация за кв.6 и кв.16 по плана на с.Лиляново, община Сандански.

43. Вх.№ 358/17.03.2017 г. – Молба от Борислав Атанасов относно отмяна на Решение № 17/22.01.2009 г. на Общински съвет – Сандански.

44. Вх.№ 467/10.04.2017 г. – Заявление от Антонио Василев – зам.председател на УС на НС „Спорт и сигурност“, относно отдаване под наем на голямата зала, находяща се на трети етаж на ГУМ – Сандански.

45. Вх.№ 442/03.04.2017 г. – Искане от Николай Вакареев – секретар на ПК „Вихрен“, относно финансова субсидия за национални състезатели.

46. Вх.№ 457/06.04.2017 г. – Писмо от инж.Делян Дамяновски – изпълнителен директор на НАПОС – РБ, относно финансово подпомагане за провеждане на събор и изграждане на Мемориален комплекс на Кан Кубрат.

47. Финансови помощи по молби на граждани.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ ГЕОРГИ СИНАНСКИ/

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3