Sandanski1.com

За да станат учители, младите хора искат 1500 лв. заплатаЗа да станат учители, младите хора искат 1500 лв. заплата

На 4 юни - детска На 4 юни - детска "Щура лаборатория" в Сандански, Катунци и Струма

Във Франция Във Франция "пусна корени" първото в Европа соларно дървоРедакционни

На 1 юни започва строителството на новата автогара на Сандански На 1 юни започва строителството на новата автогара на Сандански

Ротари клуб Сандански присъди за висок успех еднократни стипендии на шестима абитуриенти Ротари клуб Сандански присъди - за висок успех, еднократни стипендии на шестима абитуриенти

СНИМКИ. Катастрофа. Библиотека. Сандански. Дом на културата. СНИМКИ. Катастрофа. Библиотека. Сандански. Дом на културата

Сесия на Общински съвет, Сандански. Дневен ред, 27 април

21 Apr 2017 :: Sandanski1.com

Заседанието започва в 9 часа, Зала на съветника

На основание чл.25, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански,

С В И К В А М

Общински съвет – Сандански на редовно заседание на 27.04.2017 г. /четвъртък/ от 9.00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:


1. Питания.

2. Вх.№ 473/11.04.2017 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сандански за периода м.юли 2016 – м.декември 2016 г.

3. Вх.№ 479/11.04.2017 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на План за развитие на социалните услуги в община Сандански за 2018 г.

4. Вх.№ 334/15.03.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно одобряване на Програма за опазване на околната среда на община Сандански 2016 – 2020 г.

5. Вх.№ 482/12.04.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

6. Вх.№ 466/10.04.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно допълване на списъка на имотите, предвидени за продажба /Приложение № 2 и Приложениеи № 5/ в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сандански през 2017 г.

7. Вх.№ 179/26.02.2016 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Стойчо Милев Атанасов, с.Плоски.

8. Вх.№ 485/12.04.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване собствеността на наследници на Атанас Костадинов Мутлешов, с.Хърсово.

9. Вх.№ 340/16.03.2017 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем чрез търг на имот № 000587 в землището на с.Рожен, община Сандански.

10. Вх.№ 475/11.04.2017 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно одобрение на ПУП – ПП за обект „Ел.захранващ кабел HH“ за поземлен имот 001020, м.„Дойкови валти“, землището на с.Струма, община Сандански.

11. Вх.№ 471/11.04.2017 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно изменение на ПУП – ПР в обхват УПИ VI и VII в кв.140 по плана на гр.Сандански.

12. Вх.№ 472/11.04.2017 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно изменение на ПУП – ПР за УПИ I-2916 в кв.23, жк „Изток“ по плана на гр.Сандански.

13. Вх.№ 476/11.04.2017 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно изменение на действащ ПУП – ПР за УПИ IX, кв.13 по плана на с.Поленица, община Сандански.

14. Вх.№ 399/27.03.2017 г. – Писмо от Мария Тунова – Управител на „Общински аптеки“ ЕООД – гр. Сандански, относно приемане на годишния финансов отчет за 2016 г. на „Общински аптеки“ ЕООД – гр. Сандански.

15. Вх.№ 429/31.03.2017 г. – Писмо от д-р Наташа Панайотова – Управител на „Медицински център – 1 Сандански“ ЕООД – гр. Сандански, относно приемане на годишния финансов отчет за 2016 г. на „Медицински център – 1 Сандански“ ЕООД – гр. Сандански.

16. Вх.№ 452/06.04.2017 г. – Писмо от Павел Ерменков –Управител на „Стройкомтранс“ ЕООД – гр.Сандански, относно приемане на годишния финансов отчет за 2016 г. на „Стройкомтранс“ ЕООД – гр.Сандански.

17. Вх.№ 455/06.04.2017 г. – Писмо от инж.Тодор Гикински – управител на „УВЕКС“ ЕООД – гр.Сандански, относно приемане на годишен финансов отчет за 2016 г. на „УВЕКС“ ЕООД – гр.Сандански.

18. Вх.№ 496/13.04.2017 г.– Писмо от д-р Илия Тонев – Управител на Медицински център „Свети Врач – Сандански“ ЕООД – гр.Сандански, относно приемане на годишния финансов отчет за 2016 г. на Медицински център „Свети Врач – Сандански“ ЕООД – гр.Сандански.

19. Вх.№ 497/13.04.2017 г. – Писмо от д-р Илия Тонев – Управител на МБАЛ „Свети Врач“ – ЕООД гр.Сандански, относно приемане на годишния финансов отчет за 2016 г. на МБАЛ „Свети Врач“ – ЕООД гр.Сандански.

20. Вх.№ 498/13.04.2017 г. – Писмо от д-р Илия Тонев – Управител на МБАЛ „Свети Врач“ – ЕООД гр.Сандански, относно приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2016 г. на МБАЛ „Свети Врач“ – ЕООД гр.Сандански.

21. Вх.№ 426/30.03.2017 г. – Писмо от Атанас Стоянов - председателя на НЧ „Отец Паисий - 1919“, гр.Сандански, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2016 г. на НЧ „Отец Паисий - 1919“, гр.Сандански.

22. Вх.№ 425/30.03.2017 г. – Писмо от Маргарита Манолева - председателя на НЧ „Емануил Васкидович – 1886“, гр.Мелник, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2016 г. на НЧ „Емануил Васкидович – 1886“, гр.Мелник, община Сандански.

23. Вх.№ 55/19.01.2017 г. – Отчет от председателя на НЧ „Гоце Делчев – 1959“, с.Ново Делчево, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2016 г. на НЧ „Гоце Делчев – 1959“, с.Ново Делчево, община Сандански.

24. Вх.№ 180/14.02.2017 г. – Отчет от Павел Пъхнев – председател на НЧ „Св.Климент Охридски – 1924“, с.Склаве, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2016 г. на НЧ „Св.Климент Охридски – 1924“, с.Склаве, община Сандански.

25. Вх.№ 255/01.03.2017 г. – Отчет от Валентина Ставрева – председател на НЧ „Просвета 55“, с.Джигурово, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2016 г. на НЧ „Просвета 55“, с.Джигурово, община Сандански.

26. Вх.№ 256/01.03.2017 г. – Отчет от Кръстана Николова – председател на НЧ „Яне Сандански“, с.Поленица, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2016 г. на НЧ „Яне Сандански“, с.Поленица, община Сандански.

27. Вх.№ 341/16.03.2017 г. – Писмо от Величка Каталска – председател на НЧ „Никола Вапцаров 2005 “, с.Струма, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2016 г. на НЧ „Никола Вапцаров 2005 “, с.Струма, община Сандански.

28. Вх.№ 342/16.03.2017 г. – Докладна от Светослав Джоров – председател на НЧ „Никола Вапцаров 1946“, с.Лешница, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2016 г. на НЧ „Никола Вапцаров 1946“, с.Лешница, община Сандански.

29. Вх.№ 359/17.03.2017 г. – Писмо от Калина Стаменова – председател на НЧ „д-р Петър Берон 2008“, с.Лебница, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2016 г. на НЧ „д-р Петър Берон 2008“, с.Лебница, община Сандански.

30. Вх.№ 374/21.03.2017 г. – Докладна от председателя на НЧ „Просвета - 1935“, с.Катунци, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2016 г. на НЧ „Просвета - 1935“, с.Катунци, община Сандански.

31. Вх.№ 375/21.03.2017 г. – Писмо от председателя на НЧ „Просвета – 1928“, с. Пирин относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2016 г. на НЧ „Просвета – 1928“, с. Пирин, община Сандански.

32. Вх.№ 427/30.03.2017 г. – Писмо от Силвия Ласкова – председателя на НЧ „Христо Смирненски - 1945“, с.Вълково, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2016 г. на НЧ „Христо Смирненски - 1945“, с.Вълково, община Сандански.

33. Вх.№ 433/31.03.2017 г. – Писмо от Л.Карабашева – председателя на НЧ „Слово 1922“, с.Петрово, относно отчет за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2016 г. на НЧ „Слово 1922“, с.Петрово, община Сандански.

34. Вх.№ 362/17.03.2017 г. – Докладна записка от д-р Васил Попов – общински съветник от ПП„ГЕРБ“, относно проведено отчетно-изборно събрание на ТД “Еделвайс“ – гр.Сандански.

35. Вх.№ 480/12.04.2017 г. – Предложение от Васил Иванов Попов – общински съветник от ПП „ГЕРБ“, относно преименуване на ул.„Станке Димитров“, гр.Сандански.

36. Вх.№ 418/29.03.2017 г. – Молба от Стоян Кунгалов и „ИЗА-2010“ ЕООД относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ с идентификатор 65334.159.666, в м.„Сухо поле“, землището на гр.Сандански.

37. Вх.№ 444/04.04.2017 г. – Заявление от Благой Руйчев относно разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за имот № 004007, в м.„Иловицата“, землището на с.Ново Делчево, община Сандански.

38. Вх.№ 446/04.04.2017 г. – Молба от Звезделина Йовкова относно разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за имот № 065003, в м.„Калята“, землището на с.Лешница, община Сандански.

39. Вх.№ 458/06.04.2017 г. – Молба от Стефка Апостолова, Румен Апостолов и Донка Апостолова относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за поземлени имоти № 007004 и № 007005, в м.„Студената вода“, землището на с.Ново Делчево, община Сандански.

40. Вх.№ 1088/11.11.2016 г. – Заявление от Гроздан Иванов Трайков относно учредяване право на строеж на надстройка в жилищна сграда в ПИ 65334.300.1130 по КККР на гр.Сандански.

41. Вх.№ 1151/05.12.2016 г. – Заявление от Михаил Живков Петров относно учредяване право на строеж на пристройка към жилищна сграда в УПИ XII, кв.23 по плана на с.Поленица, община Сандански.

42. Вх.№ 1064/10.09.2015 г. – Молба от Галина Стойчева Давкова относно изменение на ПУП – ПУР – улична регулация за кв.6 и кв.16 по плана на с.Лиляново, община Сандански.

43. Вх.№ 358/17.03.2017 г. – Молба от Борислав Атанасов относно отмяна на Решение № 17/22.01.2009 г. на Общински съвет – Сандански.

44. Вх.№ 467/10.04.2017 г. – Заявление от Антонио Василев – зам.председател на УС на НС „Спорт и сигурност“, относно отдаване под наем на голямата зала, находяща се на трети етаж на ГУМ – Сандански.

45. Вх.№ 442/03.04.2017 г. – Искане от Николай Вакареев – секретар на ПК „Вихрен“, относно финансова субсидия за национални състезатели.

46. Вх.№ 457/06.04.2017 г. – Писмо от инж.Делян Дамяновски – изпълнителен директор на НАПОС – РБ, относно финансово подпомагане за провеждане на събор и изграждане на Мемориален комплекс на Кан Кубрат.

47. Финансови помощи по молби на граждани.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ ГЕОРГИ СИНАНСКИ/

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041 :: 0746 3 000 3