Sandanski1.com

Сандански: от Поликлиниката - надолу, до общината, се заражда линия с тинейджърска криминалност? Сандански: от Поликлиниката - надолу, до общината, се заражда линия с тинейджърска криминалност?

ПОЗИЦИЯ. Sandanski1.com ще продължи внимателно да представя реалната картина на ситуацията в света, страната и града ПОЗИЦИЯ. Sandanski1.com ще продължи внимателно да представя реалната картина на ситуацията в света, страната и града

ДОПИТВАНЕ. Сандански. Семействата и дистанционното обучение на децата - как ще го посрещнете този път? ДОПИТВАНЕ. Семействата и дистанционното обучение на децата - как ще го посрещнете този път?

Общински съвет - Сандански, открива процедура за определяне на съдебни заседатели

28 Jun 2017 :: Sandanski1.com

Кандидатите трябва да подада необходимите документи в деловодството на Общински съвет не по-късноото 14 юли 2017 г.

На основание чл.68, ал.1 от ЗСВ и Решение № 206 от 31 май 2017 г. на Общински съвет - Сандански, се открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд- Благоевград с определен брой от 4 /четирима/ кандидати, съобразно решение на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд - София и правилата за нейното провеждане, както следва:

1.Изисквания към кандидатите:

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

- е на възраст от 21 до 68 години;
- има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
- има завършено най-малко средно образование;
- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
- не страда от психически заболявания.

Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

- е съдебен заседател в друг съд;
- е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

2.Необходими документи:

- подробна автобиография, подписана от кандидата;
- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
- свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател;
- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
- данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
- мотивационно писмо;
- писмено съгласие;
- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

3.Място и срок за подаване на документите:

Кандидатите за съдебни заседатели подават необходимите документи в деловодството на Общински съвет- Сандански, стая № 106, I етаж , в сградата на община Сандански, от деня на публикацията на обявата до 14 юли 2017 г.

4. Начин и ред за провеждане на процедурата:

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването .

Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. Кандидатите за съдебни заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Окръжен съд- Благоевград.

Определената с Решение на Общинския съвет комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни.

Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

След проведеното от Комисията изслушване се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на Общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.

Общинските съвети в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определят кандидатите за съдебни заседатели, които предлагат за избиране от Общото събрание на Апелативен съд - София .

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041