Sandanski1.com

Мало и голямо, на село и в града, иска да останат надбавките за трудов стаж Мало и голямо, на село и в града, иска да останат надбавките за трудов стаж, показва изследване

Освен Освен "мозъци", от България вече изтичат и "работни ръце"

За младите е по-важно да изглеждат добре, отколкото да са независими, показва проучване За младите е по-важно да изглеждат добре, отколкото да са независими, показва проучване

Сесия на ОбС - Сандански. Дневен ред, 22 февруари Сесия на ОбС - Сандански. Дневен ред, 22 февруари

16 Feb 2018 :: Sandanski1.com

Заседанието започва в 9 часа

На основание чл.25, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински Съвет – Сандански,

С В И К В А М

Общински съвет – Сандански на редовно заседание на 22.02.2018 г. /четвъртък/ от 9.00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:


1. Питания.

2. Вх.№ 125/09.02.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно определяне на представител на община Сандански в Общото събрание на съдружниците на МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА“ ООД – гр.Сандански и определяне на пълномощията му.

3. Вх.№ 148/12.02.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно удължаване на срока на договор № 302-05/09.10.2017 г. за възлагане на управлението на Еднолично търговско дружество с общинско имущество „УВЕКС“ ЕООД – Сандански и Избор на председател на Временна комисия, която да организира подготовката, приемането и разглеждането на необходимите документи за участие в конкурса за избор на управител на „УВЕКС“ ЕООД, гр.Сандански.

4. Вх.№ 126/09.02.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно издаване на Запис заповед за получаване на авансово плащане по проект: „Обзавеждане и оборудване на I ОУ „Климент Охридски“, град Сандански.

5. Вх.№ 127/09.02.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно обсъждане и одобряване на Доклад от междинната оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Сандански за периода 2014 – 2020 г.

6. Вх.№ 150/12.02.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно закриване на НУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с.Поленица, община Сандански, считано от учебната 2018/2019 г.
7. Вх.№ 154/12.02.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно допълване на списъка на имотите, които общината е предоставила или има намерение да предложи за предоставяне под наем от Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сандански през 2018 г. –

8. Вх.№ 151/12.02.2018 г. – Доклад от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект частна общинска собственост „Градски универсален магазин“, представляващ част от сграда с идентификатор 65334.300.1296.1 по КККР на град Сандански.

9. Вх.№ 147/12.02.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно отдаване под наем и аренда на общинските мери и пасища и одобряване на годишния план за паша за 2018 г. на община Сандански.

10. Вх.№ 145/12.02.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно определяне на цени, свързани с добиване на дървесина в имоти общинска собственост и в частни имоти – земеделски земи и парцели.

11. Вх.№ 146/12.02.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно промяна на границите на ПИ с идентификатори 65334.160.580 и 65334.160.303 – полски пътища, собственост на община Сандански, 65334.189.5 – пасище, мера и 65334.160.30 в м.„Маринковец“ по КККР на гр.Сандански.

12. Вх.№ 136/09.02.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на наследници на Стефан Димитров Георгиев, с.Плоски.

13. Вх.№ 153/12.02.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне на земи от ОПФ за възстановяване на собствеността на Георги Спасов Коцев, с.Голем Цалим.

14. Вх.№ 129/09.02.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно изменение на действащ план за регулация за УПИ I, ПИ 517, ПИ 526, ПИ 824, ПИ 825, ПИ 826, кв.76 по плана на с.Катунци, община Сандански.

15. Вх.№ 130/09.02.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно изменение на действащ план за регулация и застрояване за ПИ 447 по плана на с.Поленица, община Сандански.

16. Вх.№ 131/09.02.2018 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на проект за изменение УПИ I, II и III от кв.7 и УПИ IV, V, VI, VII и VIII от кв.6 и регулацията по улица с о.т.28 – о.т.29 по плана на с.Струма, община Сандански.

17. Вх.№ 132/09.02.2018 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на проект за изменение на действащ ПУП – ПР за УПИ I, кв.23 по плана на с.Поленица, община Сандански.

18. Вх.№ 133/09.02.2018 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно именуване на нов административен район – „Склавски път“ в гр.Сандански.

19. Вх.№ 157/14.02.2018 г. – Предложение от Кирил Ханджийски – общински съветник, относно обособяване на паркоместа в ПИ с идентификатор 65334.303.6117 по КККР на гр.Сандански.

20. Вх.№ 94/29.01.2018 г. – Молба от Димитър Сухарев – управител на „ЕКОПРО М“ ЕООД, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с № 65334.121.8 и № 65334.121.10, в м.„Ушите“, землището на гр.Сандански.

21. Вх.№ 117/06.02.2018 г. – Молба от Борислав Спасов Пъхлев относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 65334.123.12, находящ с в м.„Топорков орман“, землището на гр.Сандански.

22. Вх.№ 138/09.02.2018 г. – Искане от Антония Събева – управител на „СМАРТ АСЕТ СЪРВИСИЗ“ ЕООД, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ № 039021 м.„Суракево“, землището на с.Виногради, община Сандански; ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура /водопровод и електропровод/ и ПУП – ПП за транспортен достъп до имоти с идентификатори 77565.33.468, 77565.28.14 в землището на с.Хърсово и до имот 039021 в землището на с.Виногради, община Сандански.

23. Вх.№ 116/06.02.2018 г. – Заявление от Виолета Динолова Митрова относно проектиране и изграждане на допълващо застрояване на 2 бр. гаражи в ПИ № 101006 в м.„Мехмедица“, землището на с.Лешница, община Сандански на имотна граница с УПИ II, кв.16 по плана на с.Лешница, община Сандански.

24. Вх.№ 140/12.02.2018 г. – Заявление от Илияна Спасова относно промяна на улична регулация – улица с о.т.39 – о.т.38 – о.т.43 по плана на с.Спатово, община Сандански.

25. Вх.№ 64/17.01.2018 г. – Заявление от Любен Атанасов - представляващ граждани, живущи на ул.„Хан Аспарух“, относно осигуряване сигурността на гражданите, живеещи на ул.„Хан Аспарух“, гр.Сандански.

26. Финансови помощи по молби на граждани.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041