Sandanski1.com

Германец бяга панически от Меркел, намерил е рая в Сандански Германец бяга панически от Меркел, намерил е рая в Сандански

Опера край пирамидите в Мелник Опера край пирамидите в Мелник

Много тревожни данни за здравния статус на учителите у нас Много тревожни данни за здравния статус на учителите у нас

Относно създалото се напрежение през последните две седмици сред родителите на бъдещите първокласници в община Сандански Относно създалото се напрежение през последните две седмици сред родителите на бъдещите първокласници в община Сандански

22 Jun 2018 :: Sandanski1.com

Директорите на основните училища в град Сандански не спазиха утвърдената и съгласувана от тях Система за прием на ученици в първи клас

И З Я В Л Е Н И Е

от

Зорица Органджиева – заместник-кмет „Социални и хуманитарни дейности” –
Община Сандански

Катина Додушева – директор Дирекция „Образование, култура, спорт и социално дело” – Община Сандански


Относно създалото се напрежение през последните две седмици сред родителите на бъдещите първокласници в община Сандански

В Дирекция „Образование, култура, спорт и социално дело” при Община Сандански постъпиха многобройни сигнали и жалби от родители. Появиха се и публикации в медиите във връзка с приема на деца в първи клас. Проблемите са следствие от недостатъчна информираност и неточно подадена информация от директорите на основните училища по отношение необходимите документи за кандидатстване.

За да се внесе яснота в създалата се ситуация, Общинска администрация – Сандански информира гражданите за следното:

Цялостната организация на училищния прием за първи клас и изобщо за прием на ученици, съгласно Закона за предучилищното и училищно образование, е задължение на директора на училището.

В съответствие с разпоредбите на същия закон и изискванията на чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование, от 01.09.2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 и бр. 46 от 2017 г., задълженията на Общинска администрация са:

- да изработи Система за прием, в която водещ критерий трябва да е близостта на училището до постоянен/настоящ адрес на детето;
- да предостави на директорите списъци на децата, които следва да постъпят в първи клас;
- да качи на общинския сайт разработената и утвърдена Система, за да е достъпна до всички родители и общественост /това бе направено на 26.02.2018 г./.

Общината носи отговорност за цялостната политика по отношение на образованието и възпитанието на децата. Всичко останало, свързано с класирането на учениците в училището, се извършва по правила и заповед на директора и педагогическия съвет към учебното заведение.

Директорите на основните училища в град Сандански не спазиха утвърдената и съгласувана от тях Система за прием на ученици в първи клас.

Заповед на Началника на РУО на МОН – Благоевград от 02.01.2018 г. гласи, че при неспазване разпоредбите на Наредбата от 05.10.2017 г. за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование, свързани с организацията, приема и записването на децата в първи клас, както и при нарушения по отношение на необходимите документи за записване и неспазени критерии за класиране, на директорите на училищата ще се търси отговорност в съответствие със законовите изисквания.

Коректността и спазването на законоустановените норми е важно правило във взаимоотношенията между Общинска администрация – Сандански и ръководителите на образователните институции.

В тази връзка общинска администрация сигнализира РУО на МОН – Благоевград, за извършените нарушения от страна на директорите на училищата.

Надяваме, се че с горепосочените уточнения внасяме яснота в създалата се неприятна ситуация.

Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041