Sandanski1.com

Резултатите по математика на седмокласниците са тревожно ниски Резултатите по математика на седмокласниците са тревожно ниски

Ранното пенсиониране на учителите нанася вреда

Панически атаки произтичащи от коронавирусната инфекция. Из опита на психолог Теодора Панчева, Сандански Панически атаки произтичащи от коронавирусната инфекция. Из опита на психолог Теодора Панчева, Сандански

Сесия на ОбС - Сандански, 19 септември, дневен ред

16 Sep 2019 :: Sandanski1.com

Последна за мандата

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански,

С В И К В А М

Общински съвет – Сандански на редовно заседание на 19.09.2019 г. /четвъртък/ от 9.00 часа в конферентна зала на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ /бул. „Свобода“ № 20, ет.1, гр.Сандански/ при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания.

2. Вх.№ 693/10.09.2019 г. - Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно изменение на План за действие за общинските концесии на община Сандански (2018-2020г.), приет с Решение № 10/31.01.2019г., изм. с Решение № 88/19.04.2019г. на Общински съвет – Сандански.

3. Вх.№ 692/10.09.2019 г. - Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно предоставяне за безвъзмездно ползване за нуждите на Археологическия музей – Сандански на сграда - публична общинска собственост /бивша база на УПК към училището в с. Катунци/, за фондохранилище за съхранение на т.нар. масов материал.

4. Вх.№ 695/10.09.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, във връзка с изпълнението на проект «Инвестиционен проект "Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна"» относно създаване на ново междуобщинско дружество, собственост на общините Сандански, Струмяни и Кресна, което да бъде оператор на изградените инсталация за компостиране и инсталация за сепариране, и да извършва събиране на разделно събрани зелени отпадъци на територията на населни места в трите общини.

5. Вх.№ 659/26.08.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно получаване на одобрение от Общински съвет – Сандански за кандидатстване от страна на община Сандански с проектно предложение «Демонстрационен проект „Комбиниран екомодул за разделно събиране на излязло от употреба електронно и електрическо обурудване, негодни за употреба батерии, ненужни дрехи и текстилни отпадъци в община Сандански”» по процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците” по Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 г.

6. Вх.№ 696/10.09.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно получаване на одобрение от Общински съвет – Сандански за кандидатстване от страна на община Сандански с проектно предложение «Консервация и реставрация на сградата на Конака в град Мелник и нейната адаптация и преустройството в Музей за историята на град Мелник и региона” по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

7. Вх.№ 691/10.09.2019 г. - Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно кандидатстване Община Сандански с проект “Съвременни форми на изразяване чрез изкуство и култура в публичното пространство“ по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

8. Вх.№ 699/10.09.2019 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно приемане на пазарна оценка на имот с проектен идентификатор 65334.232.2, находящ се в м.„Нишан таши“, землището на гр.Сандански и имоти с проектни идентификатори 57176.2.1 и 57176.2.4, находящи се в м.„Нишан таши“, землището на с.Поленица, община Сандански.

9. Вх.№ 694/10.09.2019 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно промяна на Решение № 129/31.05.2019 г. на Общински съвет – Сандански и приемане на пазарна оценка за право на строеж на построен гараж с идентификатор 65334.301.2835.31 по КККР на гр.Сандански.

10. Вх.№ 682/05.09.2019 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПР и ПУР по улица с о.т.93 – о.т.94 – о.т.99 и образуване на нов УПИ VII-223 по плана на с.Поленица, община Сандански.

11. Вх.№ 683/05.09.2019 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 20105.31.23, находящ се в м. „Черешарката“, землището на с.Дамяница, община Сандански.

12. Вх.№ 689/09.09.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 36734.700.9 по плана на с.Кашина, община Сандански.

13. Вх.№ 690/09.09.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно изменение на Решение № 204/01.08.2018 г. на Общински съвет – Сандански и разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за изменение на УПИ VI, кв.25 по плана на с.Поленица, община Сандански.

14. Вх.№ 677/03.09.2019 г. – Предложение от Явор Аргиров – Председател на временна комисия за организиране и провеждане на конкурс за избор на управител на „Стройкомтранс“ ЕООД, относно удължаване срока за подаване на заявления за участие в конкурс за избор на управител на „Стройкомтранс“ ЕООД.

15. Вх.№ 703/11.09.2019 г. – Предложение от Постоянната комисия по бюджет и финанси относно избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишните финансовите отчети за 2019 г. на „УВЕКС“ ЕООД, гр.Сандански.

16. Вх.№ 697/10.09.2019 г. – Предложение от Антон Ковачев – Директор на Археологически музей – Сандански, относно кандидатстване на Археологически музей – Сандански с проект “Мелник - кръстопът на Европейски цивилизации“ по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

17. Вх.№ 687/09.09.2019 г. – Заявление от Васил Кирилов Хърков, Катя Кирилова Емилова, Красимира Методиева Терзиева, Донка Сотирова Илиева и Борислав Иванов Иванов относно разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за имот с идентификатор 57176.10.12, находящ се в м.„Сингировец“ по КККР на с.Поленица, община Сандански.

18. Вх.№ 675/02.09.2019 г. – Молба от Църковното настоятелство при храм „Свети Георги“, с.Белевехчево, относно отпускане на финансови средства за ремонт на храм „Свети Георги“, с.Белевехчево, община Сандански.

19. Финансови помощи по молби на граждани.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/


Sandanski1.com :: e-mail: pr@sandanski1.com :: Skype: aceheart :: Mob.: 0879 314 041